Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę. Regulamin obowiązuje od dn. 16.04.2017.

Sprzedawcą  Sklepu Internetowego jest Pestka Robert Osmulski wpisany do ewidencji działalności gospodarczej. Adres siedziby sklepu internetowego: ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa                 NIP 9481975693, REGON 673002087

Kontakt ze sprzedawcą i adres do przesyłek:

– telefon 668477377

-adres poczty elektronicznej robert@retroracer.pl

-adres miejscowy Instalatorów 9, 02-237 Warszawa

1 Sprzedawca umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem retroracer.eu

2.Administratorem danych osobowych jest  Pestka Robert Osmulski ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa

3.Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu retroracer.eu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu, składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.

4.Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Informacje” umieszczonego na stronie sklepu.

5.Informacje o produktach w sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

6.Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

7.Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

II Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

1.Sklep przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie oferowanych przez Sklep towarów.

2.Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu (Klient), a Pestka Robert Osmulski

3.Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (faktura VAT) lub specyfikacji nabywanych produktów wraz z dostawą produktów. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4.Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

5.Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.  Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane dane są tego rodzaju, że oceniając sprawę rozsądnie można w sposób uzasadniony przyjąć, że dane są nieprawdziwe lub zostały podane dla żartu, jak również w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sprzedawca  podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

7.Sklep podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

8.Użytkownik, który skorzystał ze sklepu, zobowiązany jest do:

-Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

-Korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

-Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej;

-Korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora sklepu;

-Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego;

-Korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III Zawarcie umowy sprzedaży:

1.Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie w jakiejkolwiek dostępnej formie:

-na stronie sklepu (on-line)

-telefonicznie

-pocztą elektroniczną.

2.Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Jedynie zamówienia składane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach 10.00 – 18.00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3.Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

4.Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT.

5.W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich „Do koszyka”.

6.Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Złóż zamówienie” (lub „Kontynuuj” ), Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.

    Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Wyślij zamówienie” stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy , co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
    Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie sklepu oraz drogą mail’ową komunikat zawierający informacje o przyjęciu zamówienia przez Sklep oraz link do aktualnego statusu realizacji zamówienia „historia zamówień”. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.
    Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

10.Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

11.Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, także drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.

12.Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Kupującego są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie, w przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż „za pobraniem”.

IV Dostawa i odbiór

1.Termin realizacji zamówienia w sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2.Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą kurierską. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to 2 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą z przelewu  internetowego).

3.Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską .

4.Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie zawsze jest umieszczona na stronach produktowych sklepu oraz w „koszyku” podczas składania zamówienia. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o którym Klient zostaje poinformowany przed akceptacją składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu ( faktura VAT), dokument ze specyfikacją zamówienia.

6.Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient, powinien dokładnie sprawdzić w obecności spedytora kompletność zawartości paczki oraz stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.

V Ceny i metody płatności

1.Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie podawana na stronie sklepu i ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – od momentu otrzymania przez klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych towarów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia „Zamówienie potwierdzone” w drugim mailu.

2.Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

3.Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru:

a)gotówką spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy (za pobraniem),

b)przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy , z siedzibą w Warszawie, lub podmiotów pośredniczących transakcji  w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

    Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian.

VI Gwarancja, reklamacje i zwroty

1.Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

    Pestka Robert Osmulski  z siedzibą w Warszawie jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r..
    Pestka Robert Osmulski  , z siedzibą w Warszawie podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu, w takim zakresie , jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.

4.Klient może zgłosić mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu.

5.Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z umową. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony sklepu i dowodem zakupu, listem poleconym na adres: Retro Racer ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa, Polska, z dopiskiem: „Reklamacja e-sklep”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sprzedawca. wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych ), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.

6.W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

7.W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody lub odpowiednio – wybrać opcję dot. reklamacji na ekranie Paczkomatu, z którego odbiera przesyłkę. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

8.Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie do sklepu. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy (ew. za pomocą wykorzystania udostępnionego Klientowi formularza) a następnie przysłanie na adres sklepu na koszt i ryzyko Klienta zakupionego towaru w stanie niezmienionym (czysty, bez zarysowań, bez przebarwień, „pozbawiony zapachu” np. kremy, perfumy) Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zachowanie terminu 10 dni w odniesieniu do konkretnych zwracanych towarów (np. paragon, faktura Vat). Pieniądze odesłane zostaną w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych na podany przez Klienta numer konta. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia oraz ewentualne koszty dostawy towarów do Klienta.

    Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.

VII Pozostałe

1.Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez Pestka Robert Osmulski  z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, mogą być przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę przy składaniu zamówienia lub ustawieniach na stronie „Menu konta klienta”. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

2.Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu – w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez sklep.

3.Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

4.W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

5.Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

    Pestka Robert Osmulski , z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.
    Pestka Robert Osmulski  , z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu, jak i również ich modyfikacji, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian.

10.Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

    Wszelkie prawa autorskie do witryny internetowej retroracer.eu przysługują Robertowi Osmulskiemu
    Wszelkie prawa autorskie do elementów graficznych znajdujących się na stronie internetowej retroracer.eu oraz do jej ogólnej wizualizacji, w tym w szczególności prawa do tekstu, grafiki, logotypów, zdjęć, plików wideo, prezentacji oraz innych danych stanowią własność Roberta Osmulskiego,  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.)